A luminescent and mesoporous core-shell structured Gd2O3 : Eu3+@nSiO2@mSiO2 nanocomposite as a drug carrier

Zhenhe Xu, Yu Gao, Shanshan Huang, Ping' an Ma, Jun Lin, Jiye Fang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10162e