Water-soluble magnetic CoO nanocrystals functionalized with surfactants as T2-weighed MRI contrast agents in vitro

He Hu, Huixia Wu, Shiping Yang, Hong Yang, Hong Zhou, Cuixia Zhang, Xuejian Li
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10107b