[Gd(Try-TTDA)(H2O)]2−: A new MRI contrast agent for copper ion sensing

Dayananda Kasala, Tsung-Sheng Lin, Chiao-Yun Chen, Gin-Chung Liu, Chai-Lin Kao, Tian-Lu Cheng, Yun-Ming Wang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt10033e