The chelation targeting metal–Aβ40 aggregates may lead to formation of Aβ40 oligomers

Li-Yuan Chen, Wen-Xing Yin, Jun Yin, Shi-Bing Zhang, Chang-Lin Liu, Yong Zhang
  • Dalton Transactions, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1dt00020a