Tuning the electrical transport properties of n-type CdS nanowiresvia Ga doping and their nano-optoelectronic applications

Jiajun Cai, Jiansheng Jie, Peng Jiang, Di Wu, Chao Xie, Chunyan Wu, Zhi Wang, Yongqiang Yu, Li Wang, Xiwei Zhang, Qiang Peng, Yang Jiang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp21104h
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: