Novel self-assembling system based on resorcinarene and cationic surfactant

Sergey V. Kharlamov, Albina Yu. Ziganshina, Elena P. Ziltsova, Svetlana S. Lukashenko, Lucia Ya. Zakharova, Wolf D. Habicher, Shamil K. Latypov, Alexander I. Konovalov, Ruslan R. Kashapov, Tatiana N. Pashirova
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp20906j