Hydrogen evolution via sunlight water splitting on an artificial butterfly wing architecture

QibinZhao, Huihui Liu, Han Zhou, Jian Ding, Di Zhang, Hanxing Zhu, Tongxiang Fan
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp20787c