Distribution of BODIPY-labelled phosphatidylethanolamines in lipid bilayers exhibiting different curvatures

Radek Šachl, Ilya Mikhalyov, Natalia Gretskaya, Agnieszka Olżyńska, Martin Hof, Lennart B.-Å. Johansson
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp20608g