Large size, high efficiency fiber-shaped dye-sensitized solar cells

Zhibin Lv, Yongping Fu, Shaocong Hou, Dan Wang, Hongwei Wu, Chao Zhang, Zengze Chu, Dechun Zou
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp20543a