Studies on the interaction of achiral cationic pseudoisocyanine with chiral metal complexes

Jian Wang, Lixi Zeng, Dongdong Ding, Xiangjun Li, Hui Zhang, Hong Zhao, Jun Fan, Weiguang Zhang, Yujian He
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cp20470j