Hybridization of graphene oxide and carbon nanotubes at the liquid/air interface

Jiao-Jing Shao, Wei Lv, Quangui Guo, Chen Zhang, Qiang Xu, Quan-Hong Yang, Feiyu Kang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc16838j