A newly-designed PE-supported arsine for efficient and practical catalytic Wittig olefination

Peng Wang, Chun-Rong Liu, Xiu-Li Sun, Shuai-Shuai Chen, Jun-Fang Li, Zuowei Xie, Yong Tang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc16747b