Y 3 Al 5 O 12 :Ce phosphors as a scattering layer for high-efficiency dye sensitized solar cells

Guang Zhu, Xiaojun Wang, Huili Li, Likun Pan, Hengchao Sun, Xinjuan Liu, Tian Lv, Zhuo Sun
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc16089c