Fabrication of autofluorescent protein coated mesoporous silica nanoparticles for biological application

Yang Yang, Yi Jia, Liang Gao, Jinbo Fei, Luru Dai, Jie Zhao, Junbai Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc16004d