Nicking enzyme based homogeneous aptasensors for amplification detection of protein

Ai-Xian Zheng, Jin-Ru Wang, Juan Li, Xiao-Rong Song, Guo-Nan Chen, Huang-Hao Yang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15853h