Nanotube-based hierarchical titanate microspheres: an improved anode structure for Li-ion batteries

Jianming Li, Wang Wan, Feng Zhu, Qi Li, Henghui Zhou, Jingjian Li, Dongsheng Xu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15852j