Unusual visible luminescence of aluminium polyoxocations in aqueous solution

Zhaosheng Qian, Congcong Chen, Jianrong Chen, Lichun Kong, Chen Wang, Jin Zhou, Hui Feng
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15823f