A graphene oxide-based AIE biosensor with high selectivity toward bovine serum albumin

Xiujuan Xu, Jing Huang, Jijun Li, Jiawei Yan, Jingui Qin, Zhen Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15735c