An unprecedented organic–inorganic hybrid based on the first {Nb 10 V 4 O 40 (OH) 2 } 12 − clusters and copper cations

Peng Huang, Chao Qin, Xin-Long Wang, Chun-Yi Sun, Guang-Sheng Yang, Kui-Zhan Shao, Yan-Qing Jiao, Kun Zhou, Zhong-Min Su
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15684e