Electrochemical synthesis of CdS/ZnO nanotube arrays with excellent photoelectrochemical properties

Xiaopeng Qi, Guangwei She, Yunyu Liu, Lixuan Mu, Wensheng Shi
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15674h