Electrogenerated upconverted emission from doped organic nanowires

Qing Li, Chuang Zhang, Jian Yao Zheng, Yong Sheng Zhao, Jiannian Yao
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15632b