High-T c ferromagnetism in a Co-doped ZnO system dominated by the formation of a zinc-blende type Co-rich ZnCoO phase

Lin-Juan Zhang, Jian-Qiang Wang, Jiong Li, Jing Zhou, Wu-Peng Cai, Jie Cheng, Wei Xu, Guangzhi Yin, Xiang Wu, Zheng Jiang, Shuo Zhang, Zi-Yu Wu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15622e