Dihydronaphthyl-based [60]fullerene bisadducts for efficient and stable polymer solar cells

Xiangyue Meng, Wenqing Zhang, Zhan'ao Tan, Chun Du, Cuihong Li, Zhishan Bo, Yongfang Li, Xiulin Yang, Mingming Zhen, Feng Jiang, Junpeng Zheng, Taishan Wang, Li Jiang, Chunying Shu, Chunru Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15508c