Functional MnO nanoclusters for efficient siRNA delivery

Ruijun Xing, Gang Liu, Qimeng Quan, Ashwinkumar Bhirde, Guofeng Zhang, Albert Jin, L. Henry Bryant, Angela Zhang, Amy Liang, Henry S. Eden, Yanglong Hou, Xiaoyuan Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15408g