TBHP-mediated oxidative thiolation of an sp3 C–H bond adjacent to a nitrogen atom in an amide

Ri-Yuan Tang, Ye-Xiang Xie, Yi-Li Xie, Jian-Nan Xiang, Jin-Heng Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15397h