A supersandwich multienzyme–DNA label based electrochemical immunosensor

Guangfeng Wang, Hao Huang, Baojuan Wang, Xiaojun Zhang, Lun Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15383h