Novel photocatalytic antibacterial activity of TiO2 microspheres exposing 100% reactive {111} facets

Liang Sun, Ying Qin, Qingqing Cao, Bingqing Hu, Zhiwei Huang, Ling Ye, Xingfu Tang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15350a