Bright blue emissions with temperature-dependent quantum yields from microporous metal–organic frameworks

Qilong Zhu, Chaojun Shen, Chunhong Tan, Tianlu Sheng, Shengmin Hu, Xintao Wu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15138j