H 2 storage and CO 2 capture on a nanoscale metal organic framework with high thermal stability

Jian Zhang, Lixian Sun, Fen Xu, Fen Li, Huai-Ying Zhou, Ying-Liang Liu, Zelimir Gabelica, Christoph Schick
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc15106a