Breakthrough in concentration quenching threshold of upconversion luminescence via spatial separation of the emitter doping area for bio-applications

Xiaomin Liu, Xianggui Kong, Youlin Zhang, Langping Tu, Yu Wang, Qinghui Zeng, Chunguang Li, Zhan Shi, Hong Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14774a