Monomorphic platinum octapod and tripod nanocrystals synthesized by an iron nitrate modified polyol process

Jie Yin, Junhu Wang, Yanjie Zhang, Huanqiao Li, Yujiang Song, Changzi Jin, Ting Lu, Tao Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14747a