Enhancing the luminescence of carbon dots with a reduction pathway

Huzhi Zheng, Qinlong Wang, Yijuan Long, Haijie Zhang, Xiaoxiao Huang, Rui Zhu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14741b