New thermally stable aggregation-induced emission enhancement compounds for non-doped red organic light-emitting diodes

Haiyin Li, Zhenguo Chi, Xiqi Zhang, Bingjia Xu, Siwei Liu, Yi Zhang, Jiarui Xu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14642d