Direct use of dioxygen as an oxygen source: catalytic oxidative synthesis of amides

Wei Wei, Xiao-Yu Hu, Xiao-Wei Yan, Qiang Zhang, Ming Cheng, Jian-Xin Ji
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14640h