Formation of polypseudorotaxane networks by cross-linking the quadruple hydrogen bonded linear supramolecular polymers via bisparaquat molecules

Chen Lin, Leyong Wang, Shao-Lu Li, Tangxin Xiao, Bingjie Hu, Yajie Zhang, Feng Zhao, Ya Ji, Yihua Yu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14559b