Photocatalytic water oxidation on F, N co-doped TiO2 with dominant exposed {001} facets under visible light

Xu Zong, Zheng Xing, Hua Yu, Zhigang Chen, Fengqiu Tang, Jin Zou, Gao Qing Lu, Lianzhou Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14453g