Molybdenum nitride based hybrid cathode for rechargeable lithium–O2 batteries

Shanmu Dong, Xiao Chen, Kejun Zhang, Lin Gu, Lixue Zhang, Xinhong Zhou, Lanfeng Li, Zhihong Liu, Pengxian Han, Hongxia Xu, Jianhua Yao, Chuanjian Zhang, Xiaoying Zhang, Chaoqun Shang, Guanglei Cui, Liquan Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14427h