The highly active catalysts of nanocomposite K–Co–CeO2 for soot combustion

Jian Liu, Zhen Zhao, Junfeng Xu, Chunming Xu, Aijun Duan, Guiyuan Jiang, Hong He
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14338g