Site-selective DNA hydrolysis induced by a metal-free peptide nucleic acid–cyclen conjugate

Ming-Qi Wang, Jun-Liang Liu, Jing-Yi Wang, Da-Wei Zhang, Ji Zhang, Frank Streckenbach, Zhuo Tang, Hong-Hui Lin, Yan Liu, Yu-Fen Zhao, Xiao-Qi Yu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc14185f