Neocuproine–KOtBu promoted intramolecular cross coupling to approach fused rings

Chang-Liang Sun, Yi-Fan Gu, Wei-Ping Huang, Zhang-Jie Shi
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13907j