Recognition of forcible curvature in circular DNA by human topoisomerase I

Zhaoqi Yang, Dawei Li, Shuhui Hiew, Magdeline Taotao Ng, Weixing Yuan, Haibin Su, Fangwei Shao, Tianhu Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13904e