Cobalt-doped cadmium selenide colloidal nanowires

Zhen Li, Ai Jun Du, Qiao Sun, Muhsen Aljada, Li Na Cheng, Mark J. Riley, Zhong Hua Zhu, Zhen Xiang Cheng, Xiao Lin Wang, Jeremy Hall, Elmars Krausz, Shi Zhang Qiao, Sean C. Smith, Gao Qing (Max) Lu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13467a