Size effect of graphene on electrocatalytic activation of oxygen

Shuang Wang, Xiaoqi Chen, P. Hu, Lixian Sun, Xinhe Bao, Dehui Deng, Liang Yu, Xiulian Pan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc13033a