Selective oxidation of cyclohexanol to cyclohexanone in the ionic liquid 1-octyl-3-methylimidazolium chloride

Long Chen, Teng Zhou, Lifang Chen, Yinmei Ye, Zhiwen Qi, Hannsjörg Freund, Kai Sundmacher
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12989a