A ligand-conformation driving chiral generation and symmetry-breaking crystallization of a zinc(ii) organoarsonate

Tian-Hua Zhou, Jian Zhang, Hai-Xia Zhang, Rui Feng, Jiang-Gao Mao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12914g