Methanol triggered ligand flip isomerization in a binuclear copper(i) complex and the luminescence response

Quan-Ming Wang, Yang-Juan Li, Zhi-Ying Deng, Xue-Fei Xu, Hua-Bin Wu, Ze-Xing Cao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12857d