A one-dimensional coordination polymer exhibiting simultaneous spin-crossover and semiconductor behaviour

Xiao-Ming Chen, Wei Xue, Bao-Ying Wang, Jie Zhu, Wei-Xiong Zhang, Yue-Biao Zhang, Hai-Xia Zhao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12852c