Dual-functional ZnO nanorod aggregates as scattering layer in the photoanode for dye-sensitized solar cells

Yan-Zhen Zheng, Jiaxing Zhao, Han Zhang, Jian-Feng Chen, Weilie Zhou, Xia Tao
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12772a