A strategy to design highly efficient porphyrin sensitizers for dye-sensitized solar cells

Yu-Cheng Chang, Chin-Li Wang, Tsung-Yu Pan, Shang-Hao Hong, Chi-Ming Lan, Hshin-Hui Kuo, Chen-Fu Lo, Hung-Yu Hsu, Ching-Yao Lin, Eric Wei-Guang Diau
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12764k