A glucose-responsive controlled release of insulin system based on enzyme multilayers-coated mesoporous silica particles

Wenru Zhao, Hongti Zhang, Qianjun He, Yongsheng Li, Jinlou Gu, Liang Li, Hua Li, Jianlin Shi
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12740c